„Element twórczy” Urzędu

Konkurs na dyrektora publiczny, ale informacje o kandydatach i ich kwalifikacjach prywatne — tak najkrócej można podsumować odpowiedź Urzędu na nasze wnioski o dokumenty, dotyczące wyboru nowego dyrektora kaliskiego teatru.

Nie mogliśmy uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako obserwatorzy (pisaliśmy o sprawie w artykułach „Co jest grane” i „Zwyczaje Urzędu”), przedstawiamy zatem korespondencję i dokumentację uzyskaną od Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, dotyczącą prac komisji i kandydatów na dyrektora kaliskiego teatru. Najwięcej punktów zdobył Bartosz Zaczykiewicz i tym samym uzyskał rekomendację komisji. Nie wszystkie dokumenty, o które wnioskowaliśmy, udało się uzyskać; zacznijmy jednak od początku. Zapytaliśmy o:

  1. listy instytucji i osób, do których wysłano zaproszenia do udziału w Komisji Konkursowej – zobacz: KORESPONDENCJA 1,
  2. pełny skład Komisji Konkursowej — zobacz: PROTOKÓŁ 1,
  3. regulamin pracy Komisji Konkursowej — zobacz: REGULAMIN,
  4. imiona i nazwiska WSZYSTKICH kandydatów — zobacz: PROTOKÓŁ 1 oraz patrz niżej,
  5. pełną dokumentację WSZYSTKICH kandydatów — patrz niżej.

Z punktami 4. i 5. mieliśmy mniej szczęścia. Urząd przedstawił argumentację, w myśl której nie są to informacje publiczne. Dla wytrwałych całe pismo (KORESPONDENCJA 2), poniżej główne argumenty [podkreślenia i wyróżnienia — KIM]:

Natomiast w odniesieniu do wnioskowanych danych w zakresie:
1) Imion i nazwisk wszystkich kandydatów, którzy zgłoszą się do ww. konkursu, w tym również kandydatów z etapu I,
2) Pełnej dokumentacji określonej w pkt. II. Wymagane dokumenty (…) od wszystkich kandydatów, którzy zgłoszą się do ww. konkursu, w tym również kandydatów z etapu I,
uprzejmie informuję, że wnioskowane dane/dokumenty nie stanowią informacji publicznej. (…)

Na wyjaśnienie zasługuje fakt, że informacją publiczną są wszelkiego rodzaju dokumenty urzędowe organu, powstałe w związku z prowadzeniem konkretnych spraw. Taką informacją nie są natomiast dokumenty prywatne, które podmiot prywatny kieruje do organu administracji publicznej.

Podkreślić należy, że chociaż część dokumentów złożonych przez kandydatów ma charakter dokumentów urzędowych, to jako dotyczące danych osobowych nie są informacjami publicznymi.

Pozostałe dokumenty są dokumentami prywatnymi i jako takie nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, bo chociaż są częścią akt postępowania i służą realizacji prawem przewidzianych zadań organu, to nie nabierają cech dokumentu urzędowego (wyr. Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 maja 2006 r., II OSK 812/05, Legalis, z 14 września 2010 r., I OSK 1035/10, Legalis, oraz z 22 września 2011 r., I OSK 1114/11, Legalis). (…)

Pragnę również dodać, że dokumenty złożone w konkursie zawierają dane osobowe osób, które wyraziły zgodę na ich przetwarzanie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 t.j.) wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.

Czy lista osób kandydujących na publiczne stanowisko naprawdę nie jest informacją publiczną?! Czy to prywatna sprawa kandydatów, która „staje się” publiczna od II etapu (listę kandydatów II etapu podano od razu do publicznej wiadomości)?! Na szczęście nie musimy stawiać tych pytań serio — w kolejnej korespondencji Urząd udostępnił nam pełną listę, która stanowi część protokołu prac Komisji Konkursowej (Zobacz: PROTOKÓŁ 2). Wynika z niej, że w pierwszym etapie konkursu odpadły dwie kandydatury: Michała Grzybowskiego i Roberta Walkowskiego.

Element twórczy

Pozostaje kwestia koncepcji programowo-artystycznych od kandydatów oraz dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje. Tu najciekawszy wydaje się argument powołujący się na „element twórczy” koncepcji.

Ponadto przedłożone przez uczestników konkursu koncepcje programowo-organizacyjne Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu mogą zawierać elementy twórcze, a tym samym autorom mogą przysługiwać uprawnienia z tytułu ochrony autorskich praw osobistych i majątkowych.

Zatem wybór nowego dyrektora jest sprawą publiczną, a koncepcje kandydatów już nie? To przecież jedno z najważniejszych kryteriów. Poznański Urząd jest chyba odosobniony w swoich obawach o „element twórczy” — Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu bez przeszkód udostępnił koncepcję Cezarego Morawskiego (konkurs na stanowisko dyrektora tamtejszego Teatru Polskiego), którą szeroko komentowano w prasie ogólnopolskiej i kulturalnej. Czyżby właśnie tego się obawiano? Lektura PROTOKOŁU 2 nie nasuwa takich wniosków: punktacja, którą uzyskał Bartosz Zaczykiewicz sugeruje, że jego wizja teatru znacząco wyróżnia się na tle pozostałych. Jeżeli tak jest, to dlaczego opinia publiczna nie może zapoznać się z tymi dokumentami?

Dziwi nas również rezerwa Urzędu w udostępnianiu pozostałej dokumentacji poświadczającej kwalifikacje kandydatów. To informacje dotyczące m.in. wykształcenia, przebieg ich pracy zawodowej, uzyskane rekomendacje. Jeżeli ktoś decyduje się na udział w konkursie na stanowisko publiczne musi liczyć się m.in. z konsekwencjami upublicznienia informacji o jego kwalifikacjach. Wydaje się jednak, że to wciąż zaskakuje, także samych urzędników.

Treść dokumentów prowokuje wiele pytań, również o sposób oceniania kandydatów przez członków komisji (protokoły traktują tę sprawę dość pobieżnie). Zachęcamy do lektury i zapraszamy do dyskusji — to z pewnością nie ostatni nasz głos w tej sprawie.

 

Dokumenty:

  • Uchwała powołująca Komisję Konkursową + Regulamin prac Komisji (REGULAMIN)
  • Protokół z posiedzenia Komisji, sprawdzanie kryteriów formalnych (PROTOKÓŁ 1)
  • Protokół z posiedzenia Komisji, rozmowy z kandydatami, rekomendacja Komisji (PROTOKÓŁ 2)
  • Odpowiedź Urzędu i wniosek KIM nr 1 (KORESPONDENCJA 1)
  • Odpowiedź Urzędu i wniosek KIM nr 2 (KORESPONDENCJA 2)

 

Fot. Bartek Warzecha

Komentarze