Nagrody kulturalne — nie-konsultacje

Wczorajsze spotkanie zorganizowanie za sprawą radnej Barbary Oliwieckiej poświęcone było zasadom przyznawania nagród w dziedzinie kultury.

Obejrzyj nagranie spotkania

Fot. Barbara Oliwiecka

Poniżej zamieszczamy notatki ze spotkania zawierające przedyskutowane uwagi do projektu uchwały (zaznaczone wytłuszczeniem). Jak na samym początku uprzedziła Naczelnik Wydziału Grażyna Dziedziak spotkanie nie miało charakteru konsultacji społecznych. W związku z tym nie mamy pewności czy zaproponowane zmiany zostaną wzięte pod uwagę, czy zapoznamy się z uzasadnieniem w przypadku jeśli zostaną odrzucone.

23 kwietnia o 8.30 nowym projektem zajmą się radni na Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Możecie liczyć na naszą obecność na Komisji, ale równie kluczowe jest wsparcie dla postulatów — piszcie, komentujcie, proponujcie swoje zapisy! Zbierzemy je i przedstawimy na Komisji.

Co jest nie tak z obecnie obowiązującą uchwałą i dlaczego należy ją zmienić? Przypominamy nasz artykuł z 2017 r. — Szybcy i zgodni.

Najważniejszą wypracowaną wczoraj zmianą jest rozszerzenie składu Kapituły, która przedstawia Prezydentowi kandydatów do nagród oraz proponuje wysokości nagród — postulowaliśmy zwiększenie liczby przedstawicieli Prezydenta reprezentujących środowisko kultury i zaproponowaliśmy sposób ich wyboru (szczegóły i uzasadnienie poniżej).

Dużą cześć spotkania poświęciliśmy rozmowie o kryteriach przyznawania nagród. Inspiracją był m.in. Koszalin, który precyzyjnie ustala warunki przyznania nagrody (wysokie miejsca w konkursach, festiwalach itp.) i ustala ich wysokości. Tak jasne i transparentne zasady jednak to jeszcze pieśń przyszłości dla Kalisza.

Otwarcie Kapituły na głos środowiska kultury uznajemy jednak za dobry początek. Nie od razu Koszalin zbudowano ;)

Uchwała Nr ……….. 2019 Rady Miasta Kalisza z dnia …….. 2019 r.
w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.) Rada Miasta Kalisza uchwala, co następuje: 

[Zebrani jednogłośnie stwierdzili, że przedmiotowe nagrody powinny mieć charakter prestiżowy, a Prezydent Miasta Kalisza powinien stać na straży utrzymania ich wysokiej rangi. W praktyce może to nawet oznaczać ograniczenie liczby laureatów na rzecz zwiększenia wysokości przyznania nagród finansowych.]

§ 1. 

 1. Ustanawia się doroczne nagrody finansowe Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia
  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zwane dalej„nagrodami finansowymi”, w celu uhonorowania twórców związanych z Miastem Kalisz: artystów, animatorów kultury oraz osób zasłużonych w działaniach popularyzatorskich
  i ochronie dziedzictwa kulturowego. 
 2. Nagrody finansowe mogą charakter: indywidualny lub zespołowy. 
 3. Laureatami nagród finansowych mogą być osoby fizyczne i prawne mające związek z Kaliszem
  poprzez miejsce zamieszkania bądź siedzibę, miejsce dokonań artystycznych lub podejmowaną tematykę, których działalność znacząco wpłynęła na rozwój i promocję życia kulturalnego miasta. 
 4. Nagrody finansowe przyznawane są za osiągnięcia w sezonie kulturalnym trwającym od dnia
  1 września roku poprzedzającego przyznanie nagrody do 31 sierpnia roku, w którym nagroda jest przyznawana. 
 5. Łączna kwota przeznaczona na nagrody finansowe zostaje ustalona corocznie w budżecie Miasta Kalisza. 

[Pkt 2 –  wykreślić słowo „finansowe” , pozostawić samo „nagrody”
pkt 3 –  „osoby fizyczne i prawne” — zamienić „i” na „lub”]

§ 2.

 Wyróżnia się następujące kategorie nagród finansowych: 

 1. muzyka
  2) sztuki wizualne
  3) teatr i film
  4) taniec
  5) bibliotekarstwo
  6) muzealnictwo
  7) animacja kultury
  8) działalność literacka i wydawnicza
  9) popularyzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego
  10) upowszechnianie kultury. 

[Do rozważenia: Dopisać pkt 11 „działalność naukowa w dziedzinie kultury”]  

§ 3. 

 1. Podstawą przyznania nagród finansowych jest ocena całokształtu działalności twórczej lub osiągnięć o istotnym znaczeniu w sezonie kulturalnym.
 2. Wyróżnia się następujące kryteria przyznawania nagród finansowych:
  1) wybitne osiągnięcia artystyczne;
  2) znaczące osiągnięcia w zakresie rozwoju, ochrony i promocji dorobku kulturalnego, prezentację własnego dorobku artystycznego podczas prestiżowych wydarzeń artystycznych krajowych i zagranicznych;
  3) widoczne efekty działalności kulturalnej na rzecz miasta i mieszkańców oraz działania  w zakresie promocji i upowszechniania kultury w kraju i za granicą.
  4) wzbogacanie oferty kulturalnej Kalisza;
  5) dokonania w zakresie działalności związanej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego
  6) inicjowanie nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego 
 3. Formularz wniosku o przyznanie dorocznej nagrody finansowej Prezydenta Miasta Kalisza
  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury stanowi załącznik nr 1 do uchwały. o istotnym znaczeniu w sezonie kulturalnym. 

[Pkt 1 – zmiana kolejności: „Podstawą przyznania nagród finansowych jest ocena osiągnieć o istotnym znaczeniu w sezonie kulturalnym lub ocena całokształtu działalności twórczej”]

§ 4. 

 1. Prezydent Miasta Kalisza, niezależnie od nagrody finansowej, ma możliwość nadania honorowego tytułu „Mecenasa Kultury” w uznaniu działań wspierających działalność kulturalną:
  1) finansowe i pozafinansowe wsparcie przedsięwzięć kulturalnych i twórczości artystycznej
  2) działań promujących artystów i wydarzenia artystyczne realizowane w mieście. 
 2. Formularz wniosku o przyznanie honorowego tytułu „Mecenas Kultury”stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 
 3. Prezydent Miasta Kalisza, niezależnie od nagrody finansowej i tytułu „Mecenasa Kultury” może
  także przyznać wyróżnienia w postaci listów gratulacyjnych, dyplomów, grawertonów lub podziękowań. 

[Zaleca się aby doprecyzować zapisy dotyczące nadania tytułu „Mecenasa Kultury”, tak aby jasno wynikało, że to uhonorowanie nie ma wartość finansowej.
Wykreślić pkt 3, który jest powieleniem zapisu § 6 pkt 3.5.]

§ 5. 

 1. Nagrody finansowe oraz honorowe tytuły „Mecenas Kultury” mogą być przyznane na wniosek złożony przez:
  1) organ administracji rządowej lub samorządowej
  3) radnych Rady Miasta Kalisza
  4) instytucje kultury
  5) stowarzyszenia społeczno-kulturalne, związki i grupy twórcze
  6) szkoły artystyczne
  7) przedstawicieli mediów lokalnych 
 2. Wnioski w sprawie przyznania nagród finansowych i tytułów „Mecenas Kultury”składać
  należy w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza
  ul. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz w terminie do dnia 10 września każdego roku, osobiście lub za pośrednictwem poczty /decyduje data wpływu do Urzędu/ 
 3. W razie stwierdzenia braków formalnych, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od powiadomienia – osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną. 
 4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
  1) złożenia po terminie
  2) cofnięcia przez wnioskodawcę
  3) braków formalnych, jeżeli nie zostały usunięte w terminie
  4) braku uzasadnienia zgodnego z wnioskiem. 
 5. Wręczanie nagród finansowych, wyróżnień i nadanie tytułów honorowych „Mecenas
  Kultury”odbywa się w IV kwartale każdego roku. 

[Zaproponowano rozważenie następujących postulatów:
– pkt.1.3 — minimum trzech radnych Miasta Kalisza
– pkt 1 — dopisać: kościoły i związki wyznaniowe
– pkt 1 — rozważyć możliwość składania wniosków przez mieszkańców]

§ 6. 

 1. Prezydent Miasta Kalisza w drodze zarządzenia powołuje Kapitułę Nagrody Prezydenta w Dziedzinie Kultury zwaną dalej „Kapitułą”. 
 2. Kadencja Kapituły trwa 5 lat, od chwili powołania do końca kadencji Rady Miasta Kalisza. 
 3. Do zadań Kapituły należy:
  1) opiniowanie wniosków o przyznanie nagród finansowych;
  2) przedstawianie kandydatów do nagród finansowych;
  3) przedstawianie propozycji wysokości przyznanych nagród finansowych.
  4) opiniowanie wniosków o nadanie honorowego tytułu „Mecenas Kultury” i przedstawianie kandydatów;
  5) możliwość rekomendacji do wyróżnień w postaci listów gratulacyjnych, dyplomów, grawertonów i podziękowań. 
 4. W skład Kapituły wchodzi:
  1) czterech przedstawicieli Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza;
  2) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Kalisza, w tym przedstawiciel Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza 
 5. W celu pozyskania dodatkowej opinii, Kapituła może zaproponować udział w obradach osobie
  niebędącej jej członkiem, a reprezentującej środowisko artystyczne Kalisza. 
 6. Członkowie Kapituły, w drodze głosowania zwykłą większością głosów, wybierają
  Przewodniczącego Kapituły. 
 7. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje społecznie. 
 8. Posiedzenia Kapituły zwołuje Przewodniczący, w zależności od potrzeb. 
 9. Posiedzenie Kapituły uważa się za ważne, jeśli uczestniczy w nim więcej niż połowa członków. 
 10. Kapituła podejmuje decyzje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów. 
 11. Kapituła sporządza protokół, w którym przedstawia opinię w zakresie wskazanym w § 5 ust. 3, a następnie przedkłada go Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 12. Obsługę Kapituły prowadzi Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza. 
 13. Decyzje o przyznaniu nagród finansowych, tytułów honorowego „Mecenas Kultury” oraz wyróżnień podejmuje Prezydent Miasta Kalisza po zapoznaniu się z opinią Kapituły. 
 14. Informację o przyznanych nagrodach finansowych, wyróżnieniach oraz o przyznaniu tytułów honorowych „Mecenas Kultury” podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalisza oraz w lokalnych mediach. 

[Zebrani zaproponowali zamiany w określeniu składu oraz długości kadencji Kapituły 

pkt.1 Proponuje się zapis „Prezydent Miasta Kalisza w drodze zarządzenia powołuje Kapitułę Nagrody Prezydenta w Dziedzinie Kultury zwaną dalej „Kapitułą”, do końca października każdego roku. 

pkt.2 Proponuje się zapis „Kadencja kapituły trwa jeden sezon artystyczny” (Wydział Kultury zobowiązał się doprecyzować ww zapisy)

pkt 4.2 Proponuje się zapis „pięciu przedstawicieli Prezydenta Miasta Kalisza reprezentujących kaliskie środowisko kultury (twórców, przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury, związków i grup twórczych, środowisk akademickich), w tym 1 przedstawiciel Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu.” 

pkt. 5 Proponuje się zapis „W celu pozyskania dodatkowej opinii, Kapituła może zaproponować udział w obradach laureatom nagród z ubiegłego roku oraz osobom nie będącym członkiem Kapituły, a reprezentującej środowisko artystyczne Kalisza.”]

§ 7.

 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.
 2. Traci moc Uchwała Nr XI/133/99 Rady Miejskiej w Kaliszu z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 
 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Na końcu opisuje się przepisy przejściowe na rok 2019:

§ 8. 

W celu przyznania nagród za sezon artystyczny 2018/2019 Kapituła jest powoływana zarządzeniem Prezydenta do końca czerwca 2019 r.  

Poza zapisami uchwały zaproponowano:

 • doprecyzowanie w regulaminie pracy Kapituły zagwarantowania czasu na zapoznanie się z dokumentacją (kandydaturami) przez członków Kapituły (2 tygodnie).
 • formułę wyboru czterech reprezentantów Prezydenta Miasta Kalisza w Kapitule:

UM Kalisz zaprasza chętnych do bycia przedstawicielami Prezydenta Miasta Kalisza w Kapitule. Po wypełnieniu prostego formularza — zawierającego imię, nazwisko, organizację, dane kontaktowe oraz krótkie uzasadnienie swojej kandydatury — wszystkich kandydatów zaprasza się na spotkanie, podczas którego każdy z nich ma maks. 2 minuty na przedstawienie i uzasadnienie swojej kandydatury zebranym. Po prezentacjach odbywa się głosowanie obecnych na 4 najlepszych kandydatów. W ten sposób do Kapituły wchodzą 4 wybrane demokratycznie osoby, a jeśli zdarzy się, że ktoś zrezygnuje, automatycznie może zastąpić go osoba o kolejnej najwyższej liczbie uzyskanych głosów. 

Ww. procedura jest bardziej czasochłonna niż standardowa, jednakże droga do wyłonienia składu Przedstawicieli Prezydenta Miasta Kalisza w Kapitule jest w tym przypadku tak samo istotna jak sama praca Kapituły. Dodatkowo, nowa formuła w znacznym stopniu ogranicza prawdopodobieństwo wystąpienia zarzutów z którejkolwiek ze stron społecznych o stronniczy dobór członków Kapituły oraz ogranicza możliwość podważenia rekomendacji wypracowanych w tak demokratycznie wybranym gronie. (Wg stosowanych przez UM Kalisz zasad naboru do Zespołu ds. opracowania zasad konsultacji społecznych w Kaliszu, 2015).

Notatki ze spotkania: Barbara Oliwiecka i Kalina Michocka.

Komentarze