Powtórka z rozrywki – tajne koncepcje w publicznym konkursie

Biblioteka Kalisz

20 grudnia otrzymaliśmy pismo od prezydenta Krystiana Kinastowskiego w odpowiedzi na nasz wniosek o informację publiczną (tj. wniosek o koncepcje programowe wszystkich kandydatów na stanowisko dyrektora miejskiej biblioteki). Prezydent powołując się na wyrok WSA z 2004 roku odmawia upublicznienia koncepcji twierdząc, że nie stanową one informacji publicznej (pełna treść pisma: część 1, część 2).

Niestety, zabrzmiało znajomo — przechodziliśmy ten sam proces z wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim podczas konkursu na dyrektora kaliskiego teatru. Skończyło się przegraną Urzędu i nie pozostawiającym wątpliwości wyrokiem potwierdzającym, że WSZYSTKIE dokumenty kandydatów są informacją publiczną. No to zaczynamy z UM Kalisz — treść naszej odpowiedzi poniżej:

Szanowny Panie Prezydencie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 19 grudnia 2019 r. pragniemy wskazać, że wszystkie informacje, wymienione we wniosku Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej z dnia 10 grudnia 2019 r., stanowią informację publiczną, dlatego wnosimy o niezwłoczne wykonanie ww. wniosku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w 2017 r. w wyroku nr II SAB/Po 75/17 w sprawie o udostępnienie koncepcji programowych wszystkich kandydatów na stanowisko dyrektora teatru w Kaliszu orzekł, że jest to informacja publiczna i zobowiązał Marszałka Województwa Wielkopolskiego je udostępnić. Poniżej przekazujemy fragmenty uzasadnienia wyroku II SAB/Po 75/17, który w całości dostępny jest pod linkiem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ED4AD1AAE1:

W ocenie Sądu wszelkie informacje dotyczące przebiegu procedury zmierzającej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora uznać należy za informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, celem konstytucyjnego zagwarantowania obywatelom dostępu do informacji o działaniach organów władzy publicznej jest zapewnienie transparentności w działaniach tychże organów (wyr. NSA z 7 grudnia 2011r., I OSK 1734/11, wyr. NSA z 17 listopada 2016r., I OSK 1281/15, dostępne www.cebois.nsa.gvo.pl).

Okoliczność, iż dokumenty (…) pochodzą od kandydata nie ma przy tym jakiegokolwiek znaczenia prawnego, albowiem w momencie złożenia ich w organie stają się podstawą rozstrzygnięcia konkursu przez ten organ, a więc dokumentami dotyczącym jego działania i stanowiącymi w dalszej przyszłości przesłankę wydatkowania środków publicznych.

Ponadto WSA w Poznaniu w ww. wyroku wskazał, że:

(…) wybór na stanowisko dyrektora Teatru spośród kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu otwartego jest sprawą publiczną, a nie indywidualną sprawą kandydatów na to stanowisko.

Zachęcamy do zapoznania się z całością publikacji, zamieszczoną na stronie internetowej Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej pod linkiem:http://kaliskainicjatywamiejska.pl/2017/07/18/wygralismy/.

Komentarze