Wszystkie koncepcje na bibliotekę

Biblioteka Kalisz

Urząd Miejski odpowiedział na nasz wniosek o informację publiczną z 20 grudnia (z ponad miesięcznym opóźnieniem) i przesłał koncepcje programowe wszystkich kandydatów w konkursie na dyrektora miejskiej biblioteki. 

Otrzymaliśmy wczoraj odpowiedź z Urzędu Miejskiego [PDF], w której Prezydent przesyła wszystkie koncepcje kandydatów biorących udział w konkursie na dyrektora MBP. W piśmie prezydent wskazuje:

 „(…) będąc otwartym na szerokie współdziałanie w kręgu osób, instytucji i organizacji zorientowanych na działania służące budowaniu potencjału miasta oraz jego wszechstronnemu rozwojowi, zwróciliśmy się do uczestników konkursu (…) z prośbą o wyrażenie zgody na udostępnienie listu uzasadniającego decyzję o przystąpieniu do konkursu oraz koncepcji organizacyjno-finansowej i programu działania MBP. Dysponując pisemną zgodą panów: Michała Lewandowskiego, Roberta Kucińskiego oraz Arkadiusza Pacholskiego, przekazuję skany ww. materiałów”. 

Doceniamy otwartość Urzędu na dialog, nawet jeśli została ujawniona już PO wyłonieniu kandydata na instytucję kultury :)

Dziękujemy również za zaliczenie Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej do grona organizacji „zorientowanych na działania służące budowaniu potencjału miasta oraz jego wszechstronnemu rozwojowi”. Tym bardziej czujemy się zobowiązani (ponownie) podkreślić, że wspomniana w piśmie zgoda nie była potrzebna, a zwłoka w odpowiedzi bezzasadna (na wniosek o informację publiczną odpowiada się niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 14 dni). Kandydowanie na publiczne stanowisko wiąże się z tym, że dokumenty konkursowe

„(…) w momencie złożenia ich w organie stają się podstawą rozstrzygnięcia konkursu przez ten organ, a więc [są, przyp. KIM] dokumentami dotyczącym jego działania i stanowiącymi w dalszej przyszłości przesłankę wydatkowania środków publicznych”

Wyrok WSA w Poznaniu, sygn. II SAB/ Po 75/17, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/

i dalej:

„(…) wszelkie informacje dotyczące przebiegu procedury zmierzającej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora uznać należy za informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, celem konstytucyjnego zagwarantowania obywatelom dostępu do informacji o działaniach organów władzy publicznej jest zapewnienie transparentności w działaniach tychże organów”.

Wyrok WSA w Poznaniu, sygn. II SAB/ Po 75/17, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/

Wyrok poznańskiego Sądu Administracyjnego w sprawie jawności dokumentów dot. konkursu na dyrektora kaliskiego teatru (a więc również instytucji kultury, w przypadku MBP organizatorem jest Miasto Kalisz) orzekł również:

Podkreślić należy, iż bez zapoznania się z treścią złożonego zgłoszenia oraz załączonych do niego dokumentów nie sposób dokonać pełnej oceny postępowania konkursowego przeprowadzonego przez Marszałka, w oparciu o które Komisja Konkursowa dokonała wyboru kandydata. Podkreślić bowiem należy, że wybór na stanowisko dyrektora Teatru spośród kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu otwartego jest sprawą publiczną, a nie indywidualną sprawą kandydatów na to stanowisko.

Wyrok WSA w Poznaniu, sygn. II SAB/ Po 75/17, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/

Niestety, Prezydent Kalisza w ramach procedury konkursowej nie skorzystał także z zaproponowanej przez nas, a sprzyjającej jawności, dobrej praktyki, w ramach której w rozmowach z kandydatami umożliwia się uczestnictwo obserwatora społecznego (bez prawa głosu) — przedstawiciela kaliskiego środowiska kultury.

Poniżej, w kolejności alfabetycznej wg nazwiska, zamieszczamy koncepcje wszystkich kandydatów:

Konkurs został rozstrzygnięty 16 stycznia. Wygrał go Robert Kuciński (gratulujemy!). Najbliższe tygodnie to czas na przejście na emeryturę obecnego dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Adama Borowiaka i powołanie na to stanowisko Roberta Kucińskiego.

W międzyczasie zachęcamy do lektury wszystkich koncepcji — w naszej ocenie w każdej znajdziecie cenne informacje i pouczające dane o stanie biblioteki oraz zapoznacie się ze znacząco różniącymi się od siebie podejściami do instytucji. Wiemy już, która z nich będzie realizowana, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby najbliższy czas poświęcić na rozmowę i wspólny namysł nad przyszłością biblioteki. Teraz jednak ruch po stronie Roberta Kucińskiego, który określi, do jakiego stopnia MBP będzie otwarta na dialog z użytkownikami biblioteki i uczestnikami życia kulturalnego Kalisza. Czekamy z niecierpliwością na pierwsze decyzje nowego dyrektora jednej z ważniejszych miejskich instytucji kultury w Kaliszu.

Komentarze