RSS
szukaj
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA KALISKA INICJATYWA MIEJSKA

ROZDZIAŁ l
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Stowarzyszenie „Kaliska Inicjatywa Miejska” zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie niniejszego statutu, przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach. (Dz.U. z 1989 roku, Nr 20, póz. 104 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96, póz. 873 z późn. zm.).
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§ 2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kalisz.
2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Kalisza i powiatu kaliskiego. Dla właściwego realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń o podobnym charakterze działania. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 3
1. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
2. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i logotypów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Stowarzyszenie może nadawać odznaczenia i wyróżnienia.

§ 4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 5
Celami działania Stowarzyszenia są:
1) Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta Kalisza, w szczególności w zakresie ładu przestrzennego, zrównoważonego transportu, ochrony środowiska przyrodniczego, na rzecz sprawiedliwego społeczeństwa i zrównoważonej, lokalnej gospodarki, dla wspierania kultury w przestrzeni miasta.
2) Dążenie do zagwarantowania mieszkańcom Kalisza „prawa do miasta”, przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie rozwoju demokracji uczestniczącej.
3) Wypracowanie praktyki konsultacji społecznych i innych narzędzi wzmacniających udział obywateli w decyzjach dotyczących miasta.
4) Budowanie poparcia społecznego dla działań nakierowanych na ważne potrzeby ogółu mieszkańców.
5) Działalność na rzecz kultury, organizowanie i animowanie wydarzeń kulturalnych oraz wspieranie wszelkich form aktywności artystycznej.
6) Działanie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu.
7) Dbanie o aktualny i rzetelny przekaz informacji o wszelkich działaniach instytucjonalnych mających wpływ na warunki życia społeczności lokalnych i środowisk społecznych w Kaliszu.
8) Ochrona godnych warunków życia mieszkańców oraz działania na rzecz ich poprawy.
9) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym w szczególności wspieranie takich grup społecznych jak osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci i młodzież, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia.
10) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
11) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym w szczególności przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu pochodzenia, rasy, wieku, płci, orientacji seksualnej, położenia ekonomicznego, religii i przekonań.

§ 6
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Prowadzenie działalności kulturalnej.
2) Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, w tym organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, seminariów i warsztatów, konferencji oraz wystaw i koncertów, a także innych przedsięwzięć zamkniętych lub otwartych.
3) Prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i informacyjnej.
4) Prowadzenie działalności naukowej i badawczej.
5) Kampanie publiczne i medialne przy zastosowaniu różnych środków przekazu.
6) Finansowe i rzeczowe wspieranie osób fizycznych i prawnych w ramach realizacji celów statutowych.
7) Współdziałanie z organami władzy publicznej oraz organizacjami obywatelskimi.
8) Opracowywanie na rzecz i w imieniu społeczności lokalnych opinii i ekspertyz w zakresie zbieżnym z celami Stowarzyszenia.
9) Współpracę, wzajemną pomoc, wymianę doświadczeń wszystkich członków Stowarzyszenia.
10) Współpracę, wymianę doświadczeń z innymi organizacjami o tym samym
lub podobnym profilu.
11) Prowadzenie działalności dobroczynnej poprzez organizowanie pomocy, zbiórek i gromadzenie funduszy w celu popierania ochrony środowiska i przyrody oraz wspierania inicjatyw społeczności lokalnych.
12) Integrację i promowanie środowisk twórczych oraz wspieranie ich działań.
13) Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
14) Organizowanie i wspieranie innych inicjatyw społecznych zgodnych z celami statutowymi.
15) Podejmowanie innych działań propagujących Stowarzyszenie lub cele statutowe Stowarzyszenia.
2. Działalność określona w ust. 1. jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności lub członków Stowarzyszenia i jest działalnością pożytku publicznego.
3. Działalność statutowa Stowarzyszenia może przyjmować zarówno formę działalności nieodpłatnej, jak i odpłatnej pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, póz. 873 z późn.zm.).
4. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 7
1. W celu realizacji swych zadań statutowych Stowarzyszenie może powołać grupy robocze oraz inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.
2. Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 9
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna – obywatel polski lub cudzoziemiec – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia i pragnie wnieść swój wkład w ich urzeczywistnienie.
3. Osoba fizyczna, która chce zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, składa pisemną deklarację wraz z pisemną rekomendacją co najmniej dwóch zwyczajnych członków Stowarzyszenia. Jednej osobie rekomendacji można udzielić tylko jeden raz.
4. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
5. Zarząd prowadzi rejestr członków.

§ 10
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia.
2. Wpływania na kierunek działalności Stowarzyszenia.
3. Udziału we wszelkich działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
4. Zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
5. Korzystania z pomocy, urządzeń i innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
6. Wglądu w dokumenty stowarzyszenia wraz z żądaniem wyjaśnień ze strony Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
7. Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, także w posiedzeniach organów przedstawicielskich.

§ 11
Członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest do:
1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.
4. Regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 12
1. Uiszczanie składek członkowskich przez członków zwyczajnych jest obowiązkowe.
2. Walne Zebranie Członków określa wysokość oraz termin płatności składki.
3. Zarząd Stowarzyszenia może zwolnić członka zwyczajnego z obowiązku wnoszenia składek członkowskich na jego pisemny wniosek.

§ 13
1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele Stowarzyszenia i pragnie je wspierać poprzez pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną
2. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający biorą udział w działalności Stowarzyszenia osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
5. Członków wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 14
1. Członkostwo honorowe na wniosek Zarządu nadaje Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub celów, do których realizacji powołane zostało Stowarzyszenie.
2. Członkowie honorowi posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni, za wyjątkiem biernego oraz czynnego prawa wyborczego
3. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
4. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia lub co najmniej 1/3 członków zwykłych.

§ 15
Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi w formie pisemnej.
2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej.
3. Niezapłacenia w terminie co najmniej trzech składek członkowskich, o których mowa w statucie, pomimo pisemnego wezwania.
4. Wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:
a) działania na szkodę Stowarzyszenia,
b) naruszenia w sposób rażący postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) z innych ważnych powodów na wniosek co najmniej 2/3 zwykłych członków stowarzyszenia.

§ 16
1. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu, Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień
w sprawie postawionych zarzutów w terminie 30-sto dniowym od dnia przekazania członkowi
informacji o tych zarzutach.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie utraty członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków podjęta zwykła większością głosów jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA

§ 17
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
3. Członkowie władz kolegialnych mogą zostać ponownie wybrani na nieograniczoną liczbę kadencji.
4. Członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. W razie, gdy skład władz kolegialnych Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
6. W przypadku, gdy uzupełnienie składu władz kolegialnych stowarzyszenia w trybie określonym w ust. 5 nie jest możliwe lub gdy uzupełnienia wymaga funkcja Prezesa Zarządu Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.
7. Członkowie Zarządu lub Komisji rewizyjnej mogą zostać odwołani uchwałą Walnego Zebrania Członków.
8. Stowarzyszenie może powołać Radę Stowarzyszenia o charakterze doradczym, której kompetencje określi Walne Zebranie Członków.

§ 18
1. Rozstrzygnięcia organów Stowarzyszenia podejmowane są w formie uchwał.
2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, jeśli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w
głosowaniu jawnym, zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
3. Każdemu członkowi przypada jeden głos.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 19
1. Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 20
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) Określanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
b) Uchwalanie budżetu.
c) Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
d) Udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
e) Wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej.
f) Rozpatrywanie odwołań od postanowień i uchwał Zarządu.
g) Podejmowanie uchwał o nadaniu i pozbawieniu godności członka honorowego na wniosek Zarządu.
h) Podejmowanie uchwał o zmianie statutu oraz rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
i) Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
j) Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
k) Zatwierdzanie regulaminów.

§ 21
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu chyba, że Statut stanowi inaczej.
2. Odwołanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych członków tych organów wymaga uchwały podjętej na wniosek co najmniej 1/3 zwykłych członków stowarzyszenia. Uchwała zapada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W drugim terminie uchwała zapada bezwzględną większością głosów obecnych na zebraniu.
3. Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga uchwały podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. W drugim terminie uchwała zapada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

§ 22
1. W Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni.
2. W Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym biorą udział członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
3. Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia.
4. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego.

§ 23
1. O terminie, miejscu, porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków pisemnie lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na 14 dni przed terminem Zebrania. Zawiadomienie może być w szczególności przesłane drogą elektroniczną na adres podany przez członka Stowarzyszenia.
2. W przypadku braku wymaganego quorum Zarząd może zwołać kolejne Walne Zebrania w terminie czternastu dni od terminu pierwszego Zebrania.
3. Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zebranie Członków w sytuacji, gdy Zarząd nie jest w stanie go zwołać lub mimo obowiązku zwołania Walnego Zebrania Członków pozostaje bezczynny.

§ 24
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku jako sprawozdawcze, i co dwa lata, jako sprawozdawczo-wyborcze.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. W terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania należy poinformować o jego terminie, miejscu i przedmiocie. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

ZARZĄD

§ 25
1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Walne Zebranie Członków.

§ 26
1. Zarząd składa się z od trzech do siedmiu członków.
2. Zarząd składa się z Prezesa oraz pozostałych członków z pośród których Zarząd wybiera od jednego do dwóch Wiceprezesów.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa i odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy składu Zarządu.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, upoważniony przez niego członek Komisji oraz każdy zwyczajny członek stowarzyszenia może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 27
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań z zakresu zwykłego zarządu wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań przekraczających czynności zwykłego zarządu wymagane są podpisy wszystkich członków Zarządu.
3. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.

§ 28
1. Dla obsługi Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia określając jego organizację i zakres czynności oraz zatrudniać pracowników.
2. Dla podniesienia rangi, skuteczności i optymalizacji działań Stowarzyszenia Zarząd może powoływać przy Stowarzyszeniu stałe lub doraźne zespoły i komisje problemowe oraz rady programowe i opiniodawcze, a także określać przedmiot i sposób ich działania.

§ 29
Do zadań Zarządu należy:
a) Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków.
b) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
c) Realizacja celów Stowarzyszenia.
d) Opracowywanie programu działalności Stowarzyszenia.
e) Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
f) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
g) Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania oraz obciążania majątku Stowarzyszenia i prowadzenia jego działalności finansowej.
h) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
i) Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
j) Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych.
k) Określenie zasad i kierunków współdziałania z władzami samorządowymi i administracyjnymi oraz innymi organizacjami i zakładami pracy.
l) Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
m) Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków lub Komisji Rewizyjnej.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 30
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. W zakresie wykonywania nadzoru Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu lub pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.
5. W czasie wykonywania swych zadań poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia i mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 31
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności gromadzenia i wydawania środków finansowych.
b) Przedstawiania Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz sprawozdań pokontrolnych.
c) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli z żądaniem wyjaśnień.
d) Występowanie na Walnym Zebraniu z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
e) Prawo żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
f) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku określonym w § 23 ust. 3 niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 32
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.
2. Majątek Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

§ 33
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) składek członkowskich,
b) dochodów z własnej działalności statutowej,
c) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
d) dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów otrzymanych zarówno z terenu Polski, jak i zagranicy,
e) ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Za rok obrachunkowy i sprawozdawczy Stowarzyszenia przyjmuje się rok kalendarzowy.

§ 34
Zakazane jest:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35
1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie:
a) podjęcia uchwały przez Walne Zebrania Członków,
b) wydania postanowienia przez sąd rejestrowy o likwidacji stowarzyszenia.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w trybie przewidzianym w § 21 niniejszego Statutu.
3. Ostatni Zarząd jest komisją likwidacyjną.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 36
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach. (Dz.U. z 1989 roku, Nr 20, póz. 104 z późn. zm.).

Statu został zatwiierdzony 6.11.2011 r.

Statut w wersji PDFOpublikował: Kalina Michocka
Publikacja dnia: 12.03.2015
Podpisał: Kalina Michocka
Dokument z dnia: 06.03.2015
Dokument oglądany razy: 2 848