RSS
szukaj
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Komisja Rewizyjna

Zgodnie z § 31 do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności gromadzenia i wydawania środków finansowych.
b) Przedstawiania Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz sprawozdań pokontrolnych.
c) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli z żądaniem wyjaśnień.
d) Występowanie na Walnym Zebraniu z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
e) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
f) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku określonym w § 23 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia.

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej:

  1. Piotr Bocianowski
  2. Łukasz Jaskóła
  3. Maciej BłachowiczOpublikował: Kalina Michocka
Publikacja dnia: 28.06.2016
Podpisał: Kalina Michocka
Dokument z dnia: 06.03.2015
Dokument oglądany razy: 2 384