KIM JESTEŚMY

Działamy w Kaliszu, skupiamy aktywistki i aktywistów, którzy chcą mieć wpływ na kierunki rozwoju miasta. Uważamy, że miasto to nie firma, ale wspólna sprawa wszystkich jego mieszkańców.

Kalisz to miasto, w którym ogromny potencjał, aktywność jednostek i grup bywa niewykorzystywana. Działamy w kierunku tworzenia możliwości wykorzystania tej energii.

Prowadzimy m.in. serwis o pracy radnych miejskich Kalisza (www.kalisz.mamprawowiedziec.pl) oraz realizujemy projekt Liczy się miasto. Społeczna analiza budżetu (druga edycja) – zwiększamy wiedzę mieszkańców na temat budżetu, przejrzystość danych publicznych i dostępu do informacji publicznej w kaliskim samorządzie, wzmacniamy merytoryczny dialog między przedstawicielami samorządu a mieszkańcami oraz rozwój ich kompetencji jako partnerów współdecydujących o swoim mieście.

Współpracujemy z samorządem w zakresie opracowania zasad realizacji budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych, wypracowania nowej formuły inicjatywy lokalnej oraz wytyczenia standardów ścieżek rowerowych dla Kalisza.

Co roku zapraszamy mieszkańców na „Kulturę na Trawie” – wspólny piknik w Parku Miejskim.

Tezy Miejskie

W 2011 roku na I Kongresie Ruchów Miejskich w Poznaniu, aby wywołać dyskusje o kierunkach rozwoju polskich miast i polityki miejskiej, wypracowano i uchwalono 9 tez. Zagadnienia w nich zawarte (choć lista ważnych dla miast spraw jest z pewnością dłuższa) to podstawa dla ruchów miejskich. Również dla nas.

9 Tez MiejskichMy, uczestnicy i uczestniczki Kongresu Ruchów Miejskich apelujemy do opinii publicznej, do świata polityki i mediów, o zwrócenie uwagi na sytuację i problemy polskich miast. To one są motorem nowoczesnego rozwoju, to w nich jest skupiony główny potencjał cywilizacyjny i kulturalny. Miasta potrzebują mądrej, dalekowzrocznej polityki miejskiej i dobrego prawa, wspierającego ich zrównoważony i sprawiedliwy rozwój, demokrację miejską i społeczeństwo obywatelskie.

Niezbędne jest rozpoczęcie debaty publicznej nad następującymi tezami:

  1. Mieszkańcy mają niezbywalne prawo do miasta.
  2. Budżet partycypacyjny to tworzenie przez mieszkańców całego budżetu miasta. To nie tylko procedury, ale szeroki ruch społeczny.
  3. Zagwarantowanie sprawiedliwości społecznej i przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu jest obowiązkiem wspólnoty miejskiej.
  4. Rewitalizacja historycznych obszarów podtrzymuje tożsamość miast i jest warunkiem ich rozwoju. Nie może ograniczać się do remontów, musi być zintegrowanym działaniem wypracowanym wraz z mieszkańcami.
  5. Dość chaosu! Kultura przestrzeni zagwarantowana ładem prawnym pozwoli na podniesienie jakości życia w mieście.
  6. Demokracja to nie tylko wybory. Mieszkańcy mają prawo do realnego, opartego na wzajemnym szacunku, udziału w podejmowaniu decyzji o mieście.
  7. Miasta i obszary metropolitalne powinny być zarządzane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania procesom suburbanizacji.
  8. Lokalizowanie instytucji krajowych w różnych miastach sprzyja rozwojowi całego kraju.
  9. Polskie miasta i obszary metropolitalne potrzebują wsparcia w integracji systemów transportu: kolejowego, drogowego, publicznego transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego dla osiągnięcia celów Białej Księgi o transporcie i Karty Lipskiej.

Członkowie

Kaliską Inicjatywę Miejską tworzą: Maciej Błachowicz, Piotr Bocianowski, Paulina Drzewińska, Majka Graf, Monika Frątczak, Łukasz Jaskóła, Bartosz Kowalczyk, Maja Krzykacz, Aleksandra Kubiak, Anna Linkowska, Halina Marcinkowska, Kalina MichockaJolanta Sosińska, Milena Suś-Strapko, Michał Stadnicki, Monika Świtalska, Anna Tabaka, Tomasz Talar, Marek Tworek.

Dokumenty

Biuletyn Informacji Publicznej Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej – znajdziesz tam dokumenty stowarzyszenia, m.in. statut stowarzyszenia, sprawozdania merytoryczne i finansowe, rejestr umów cywilnoprawnych oraz inne informacje o działaniach realizowanych ze środków publicznych.

Stara wersja strony – Archiwum