Konkurs na dyrektora – punktacja

Zamieszczamy karty punktacji przyznanej kandydatom na dyrektora teatru w Kaliszu:

Zestawienie punktacji w tabeliKarty nie są podpisane przez członków komisji, nie można zatem wywnioskować jak poszczególni członkowie punktowali odpowiedzi kandydatów.

… Karty te były dokumentami pomocniczymi, służącymi członkom Komisji do dokonania przewidzianej w punkcie II.4. Regulaminu pracy Komisji indywidualnej oceny punktowej uczestników zgodnie z wcześniej ustalonymi kryteriami. Karty zawierają informacje o punktach zdobytych przez poszczególnych kandydatów w poszczególnych kategoriach oceny, zostały wypełnione przez członków Komisji anonimowo i zebrane w kolejności losowej, nie posiadamy zatem informacji o liczbie punktów, jaką poszczególni członkowie Komisji (wg nazwiska członków) przyznali poszczególnym kandydatom.

(zobacz cały dokument)

„Anonimowe wypełnianie” ankiet zdejmuje odpowiedzialność członków komisji za przyznaną punktację. Dziwi fakt, że drobiazgowa dokumentacja całości prac komisji zawiera informacje o tym jakie punkty przyznawano, ale pomija kto je przyznał. Rzetelna analiza kart i punktacji będzie możliwa po uzyskaniu kompletu dokumentów (patrz nasz artykuł: Skarga na bezczynność Urzędu). Lektura przesłanych do tej pory dokumentów nasuwa jednak kilka pytań.

Zastanawiają nas m.in. duże różnice w punktacji przyznawanej temu samemu kandydatowi za wykształcenie i doświadczenie. Rozbieżność w punktacji jest zrozumiała w przypadku np. pytań o koncepcję programową. Jednak wykształcenie i doświadczenie w zarządzaniu to kwestia faktów – dyplomów uczelni, certyfikatów ukończenia kursów, sprawowanych stanowisk w poprzednich miejscach pracy. Tymczasem, w skali 1-5, Rafał Matusz od jednego członka komisji otrzymał 1 punkt, od innego 5.

Diametralnie różnie oceniono także odpowiedź Magdy Grudzińskiej w odniesieniu do znajomości przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania instytucji kultury (skala 1-5) – jeden z członków komisji usłyszał odpowiedź, za którą przyznał maksymalną punktację (5), inny tę samą odpowiedź ocenił zaledwie jednym punktem. Zastanawia nas jakie pole do interpretacji poprawności usłyszanej odpowiedzi jest w pytaniu o ustawy i przepisy prawa?

Podobnych przykładów można znaleźć więcej. Wątpliwości można było uniknąć sporządzając szczegółowe protokoły lub np. umożliwiając obecność obserwatora społecznego. To narzędzia kontroli społecznej honorowane przez inne samorządy i praktykowane nie od dziś. Niechęć poznańskiego Urzędu Marszałkowskiego i „dawkowanie” informacji publicznej niczym lekarstw raczej mnoży niż rozwiewa wątpliwości, dotyczące istnienia i stosowania jasnych kryteriów przy przeprowadzeniu konkursu na dyrektora kaliskiej sceny.

Komentarze